Hình ảnh minh họa quá trình đục lỗ của phương pháp phân nhánh

Hot tapping là gì?


Hot tapping là giải pháp cung cấp khả năng đục lỗ-tạo kết nối với đường ống hoặc bể chứa mà không phải dừng hoặc làm rỗng đường ống đó. Điều này có nghĩa là một đường ống hoặc bể chứa có thể tiếp tục được sử dụng khi đang trong quá trình bảo trì hoặc sửa chữa. Đôi khi phương pháp này cũng có thể sử đụng để thêm các  van chặn nước, điểm kiểm tra áp lực hoặc điều áp. hot tapping có thể xử lí các yêu cầu đa dạng về kích thước  từ 1/2inh đến ….inchLắp đặt máy khoan


Mở van điều khiển


Khởi động máy khoan, bắt đầu quá trình khoan ống

Hình ảnh minh họa quá trình đục lỗ của phương pháp phân nhánh


 
 
0